Aké peňažné príspevky môžu dostať zdravotne postihnutí

Štát poskytuje viacero druhov príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Na osobnú asistenciu je určený pre osobu od 6 do 65 rokov veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, a po 65. roku veku, len ak bol príspevok poskytovaný aj pred dovŕšením 65. roku veku sadzba na jednu hodinu je 1,39 % sumy životného minima (výška životného minima je 185,38 eura na dospelú osobu) – 2,58 eura

Príspevok na kúpu či úpravu pomôcky môžete o ňu požiadať, ak to vyplýva z posudku, že ste na ňu odkázaný, a iba v tom prípade, ak ju nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a vášho príjmu, maximálne do výšky 8 630,42 eura, alebo na kúpu druhého mechanického vozíka najviac do 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu najviac 331,94 eura

Príspevok na opravu pomôcky možno ho poskytnúť, ak je osoba s ŤZP odkázaná na pomôcku a táto vyžaduje opravu, alebo ak je takáto osoba odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu môže byť poskytnutý na pomôcku, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého príspevku alebo najviac 50 % ceny pom&oci rc;cky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a vášho príjmu

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie príspevok sa poskytuje maximálne vo výške 11 617,88 eura

Na kúpu osobného auta určený je tomu, kto sa musí individuálne prepravovať autom na základe posudku požiadať oň môže osoba, ktorá má menej ako 65 rokov nemožno ho poskytnúť na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 13 277,57 eura

Na úpravu osobného auta môže oň požiadať ten, kto má auto a bol uznaný ako ťažko zdravotne postihnutý. Auto však nesmie mať viac ako 5 rokov najvyššia suma, ktorú môže úrad "odklepnúť", je 6 638,79 eura

Príspevok na prepravu môžete dostať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov jeho výška je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima, momentálne 94,58 eura, pričom nevyčerpanú časť nemožno využiť v nasledujúcom mesiaci

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a garáže dostať ho môže ten, kto musí upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži pri určení výšky príspevku sa zohľadňuje cena stavebných prác, materiálov a zariadení, ich úhrn však nesmie byť v rodinnom dome viac ako 6 638,79 eura počas siedmich rokov a v byte nie viac ako 1 659,70 eura

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov poskytuje sa tomu, kto má zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom Výška príspevku na diétne stravovanie je mesačne maximálne 34,41 eura; na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebov aním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia maximálne 17,21 eura, na výdavky na auto maximálne 30,96 eura a na starostlivosť o psa najviac 41,29 eura.

Príspevok na opatrovanie môže ho dostať ten, kto opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu staršiu ako šesť rokov odkázanú na opatrovanie za takú sa považuje manžel, manželka, rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do náhradnej starostlivosti, dieťa, starý rodič, vnuk/čka, súrodenec, nevesta, zať, švagriná, neter, synovec...

Jeho výška je mesačne pri opatrovaní jedného človeka s ŤZP 206,37 eura, pri opatrovaní dvoch alebo viacerých zdravotne postihnutých 275,14 eura príspevok sa vypláca v sume 182,29 eura, ak sa zdravotne postihnutému poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, príspevok sa poskytne vo výške 257,96 eura, ak takáto osoba opatruje najmenej dve osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo ktoré ; navštevujú školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 268,27 eura dostane ten, kto opatruje zdravotne postihnutého človeka, ktorému sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školu alebo ju navštevuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne ak je príjem ŤZP vyšší ako 1,3–násobok sumy životného minima (240,994 eura), výška príspevku sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je takou osobou nezaopatrené dieťa, príspevok sa zníži o sumu, ktorou jeho prevyšuje 3–násobok sumy životného minima ak ten čo opatruje osobu s ŤZP, poberá starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje mesačne vo výške 85,98 eura alebo ak sa stará o dve alebo viac takýchto osôb, v sume 113,49 eura výšku príspevku možno mesačne zvýšiť o 49,80 eura, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a ten, čo sa o ne stará, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dôchodok.

Zdroj: PRAVDA, 24. mája 2011 

Na stiahnutie: Formy podpory a pomoci pre zdravotne postihnutých.pdf (193,5 kB)